Website Disclaimer

Website Disclaimer

Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de bedrijfsactiviteiten en dienstverlening van Switch2ict. Op deze Switch2ict site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. (Zie tevens Algemene Voorwaarden.)

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Switch2ict heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Switch2ict site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Switch2ict staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Switch2ict aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren. Switch2ict wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Switch2ict garandeert evenmin dat de Switch2ict site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de Switch2ict site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie door Switch2ict niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Switch2ict wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. Switch2ict behoudt alle rechten met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Switch2ict, de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Switch2ict en haar toeleveranciers.